Privat
Företag
Privat
Företag

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Alstra Nordic AB, org.nr 559294-3640 (”Alstra”), behandlar dina personuppgifter. Alstra kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Alstra är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Kontaktuppgifter:
Michael Jönsson
Epost: info@alstraenergi.se
Adress: Segedalsvägen 11, 232 91 Arlöv
Telefon: 010-550 05 10

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
  • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.
  • Kunder, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Alstras produkter eller tjänster.
  • Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter:
IP-nummer och information om din användning av Alstras webbplats, identitetsuppgifter som namn, personnummer och organisationsnummer, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer samt ekonomiska uppgifter såsom kontonummer eller andra bankrelaterade uppgifter. Vi kan även komma att behandla arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV och personligt brev.

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppifter?
För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund eller leverantör inhämtar och behandlar Alstra personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Alstra inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Alstra har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Alstras bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Alstra lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Alstra sparar uppgifter om dig som kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal och du är kund hos oss. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Alstra personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Alstra kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Alstra som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Alstra tror kan vara av intresse för dig.

Alstra sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Alstra dina personuppgifter snarast möjligt.

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Alstras berättigat intressen. Alstra förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Alstra gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Alstras personuppgiftsbiträde.

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?
Alstra kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Alstra kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8. Cookies
När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

Alstra använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.
Alstra använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

Alstra sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9. Profilering
Alstra kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10. Vad har du som registrerad för rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Alstra i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Alstra kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Alstra komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Alstra behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Alstra som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn
Alstra förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Alstra informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Alstra
Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Alstras kontaktperson avseende personuppgiftshantering:
Kontaktuppgifter
Namn: Michael Jönsson
Adress: Segedalsvägen 11, 232 91 Arlöv
Telefonnummer: 010-550 05 10
E-postadress: info@alstraenergi.se

13. Cookie Policy
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound