Boka snabbspåret
Boka kostnadsfritt hembesök

Allmänna villkor

Senast uppdaterad oktober 2022

Tillämpningsområde och parter 
Allmänna villkoren (”Allmänna villkor”) är en bindande överenskommelse mellan ALSTRA  Nordic AB (”ALSTRA”) och den enskilda kunden ”kunden” som signerat ett köpeavtal med ALSTRA, gällande installation av en komplett solcellsanläggning (”Solcellsanläggning”) eller övriga produkter i ALSTRAs sortiment. 

Förutsättningar 
Beräknad produktion i våra offerter skall ses som uppskattningar utifrån idag kända fakta och bedömningar. Offerten har beräknats på senaste kvartalets viktade elpris (köpt och såld el). Alstra förbehåller sig rätten att ändra offererade produkter till likvärdiga produkter om leve-ranssvårigheter förekommer. 

Personuppgifter
Personuppgifter hanteras av ALSTRA enligt de lagar och bestämmelser som gäller inom områ-det, i enlighet med de åtgärder som krävs enligt svensk lag. Läs mer på www.alstraenergi.se 

Kostnadsförhållanden

a) Försäljningspris. Pris och eventuella avgifter framgår av köpeavtalet mellan ALSTRA och kun-den. Försäljningspris och gällande avgifter ingår alltid vid köp av en komplett installation av en solcellsanläggning (material, arbete, elektriker, och funktionstest), om inte annat framgår av offert eller köpeavtal. Inkoppling och/eller installation internet ingår inte.   

b) Generella förutsättningar Priser är baserade på att installationen sker vid normala förhållan-den, där följande förutsättningar gäller: 

· Växelriktarens placering utgår från max 10 meter kabeldragning från el centralen om annat inte är specificerat i offerten.  

· Den elektriska kopplingen från växelriktaren sker i samma byggnad som solcellsanlägg-ningen om annat inte är specificerat i offerten.  

· Kunds befintliga kabelrör används endast om de fungerar tillsammans med material som används i projektet. 

· Huvudsäkringar och delkretsar har tillräcklig storlek. 

· El centralen är driftsäker samt har tillräckligt storlek ligger på kundens ansvar. Om den befintliga centralen behöver förbättras, uppgraderas eller ny central behövs, debiteras kunden samtliga tilläggskostnader separat och ingår inte i ALSTRAs offert. 

· Det ligger på kunds ansvar att Förstärkare/Repeater/Extender med nätverksuttag finns uppkopplad mot kunds wifi-anslutning till växelriktarplacering, max 5m avstånd, i samband med installation. Det ingår max 1 timme arbetstid för nätverksuppkopplingen. 

· Takets skick ansvarar kunden för. Vattentäthet, korrekt dimension och att taket är av en sådan kvalitet att det inte finns brister i takets konstruktion.  

· Kund ombesörjer att Alstras elektriker, montörer, och anlitade partners får tillgång till vatten, el (för att driva och ladda verktyg), och en toalett under installationen.  

· Under montaget, användning av byggställning/fallskydd kan medföra att Alstras montö-rer/UE måste fästa fallskyddet i vägg eller tak. Alstra demonterar förankringen när mon-taget är klart men ombesörjer inte målning eller liknande återställning av fasad/tak.  

· Vid speciella takbeläggningar, till exempel eternitplattor offereras detta separat och föl-jer särskilda villkor enligt offert.   

· ALSTRAs montörer eller anlitade partners kan komma åt taket, kabeldragning och plats för placering av växelriktare utan att behöva flytta kundens egendom eller lösöre.  

· Tegel/betongpannor som är fastspikade mer än gängse praxis kan öka installationstiden och eventuell tilläggstid debiteras löpande per timme. 

· Vid installationer som kräver extra arbete (så som takförstärkningar), debiteras tilläggsti-den per timme, dessutom tillkommer kostnader för eventuellt tilläggsmaterial. 

· Extra/reserv takpannor ska finnas tillgängliga för ALSTRAs montörer eller partners vid montage om några takpannor går sönder. Dessa takpannor bekosta av kunden. 

· Eventuell nedgrävning av kabel ingår inte om annat inte är specificerat i offerten. 

· Jordspett för jordning tillkommer om så behövs om inte annat är specificerat i offerten.  

c) Anpassningar. Justeringar eller anpassningar av anläggningens storlek och effekt (t. ex antal solcellspaneler) eller anpassningar till taket kan under installationen behöva göras. ALSTRAs mål är att identifiera detta innan vi installerar solcellsanläggningen, men mindre anpassningar kan ibland behöva göras vid arbetet med installationen. Försäljningspriset kommer att justeras efter överensstämmelse med kund. Vid justeringar av layout ges ett avdrag av 2 575 kr innan avdragen Grön Teknik per panel som ev. inte kan monteras. Solcellernas placering på taket som framgår i vår offert är endast en exempelbild och inte en bindande placering. 

d) Nätanslutning och byte av elmätare. Kostnader som är relaterade till krav från elnätsägare och byte av elmätare ingår inte i ALSTRAs pris. Ev. uppsäkring eller nedsäkring ska förmedlas i samband med offertframtagning och eventuella kostnader och avgifter ombesörjs av kund. 

e) Systemförhållande. Växelriktaren dimensioneras i de flesta fall för en något lägre toppeffekt än normalt för solcellspanelerna, detta görs för att optimera årsproduktionen av energi från anläggningen. Detta kan resultera i en utjämning av höga toppar av energi-utvinningen under särskilt soliga dagar, vilket är helt normalt och avsiktligt för att förbättra den årliga energipro-duktionen. 

Särskilda villkor 

a) Inledning. Särskilda villkor gäller vissa projekt, nämnda nedan (a–d) tillsammans med de all-männa villkoren. Vid en eventuell konflikt har de särskilda villkoren prioritet över de allmänna villkoren. 

b) Plåttak. Vid montering på plåttak finns risk för bucklor i plåten och följaktligen kan förlust av kunds produktgaranti uppstå. ALSTRA är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår på grund av bucklor eller förlust av produktgaranti.

c) Eternittak. Då takbeläggningen innehåller asbest, t. ex i form av eternitplattor, kommer till-äggskostnader som uppstår på grund av arbete i asbestmiljö debiteras kunden separat. ALSTRA förbehåller sig rätten att frånsäga sig projekt på tak som innehåller asbest. 

d) Optimerare. I projekt där vi installerar optimerare ingår inte prestandaövervakning av sol-cellspanelerna.   

Kreditvärdighet 
ALSTRA har rätt att genomföra en kreditprövning av köparen. ALSTRA kan eventuellt kräva att kunden betalar hela eller delar av affären i förväg eller lämnar en godtagbar försäkran om att full betalning kommer att ske senast vid förfallodatumet. 

Skador på kunds egendom
ALSTRA tar i största möjliga mån hänsyn till kunds egendom och allmänna innehav under in-stallationen av anläggningen. De hål som uppstår i takstol på grund av spik och skruv samt för-ändringar av takets bärande egenskaper kan uppstå. Dessa bedöms inte vara sådana skador på kunds egendom som ALSTRA åtar sig att ersätta. 

Betalning
Faktura betalas senast 10 dagar efter att anläggningen är monterad och funktionstestad av AL-STRAs behöriga Elektriker, oberoende om nätanslutning har skett, då detta ligger utanför ALST-RAs kontroll. Vid utebliven betalning i rätt tid ska kunden, utöver fakturabeloppet även betala ränta på fakturabeloppet enligt gällande bestämmelser som är förenade med dröjsmålet. Om kund hindrar ALSTRA att installera anläggningen inom 9 månader kommer ALSTRA fakturera kunden hela beloppet. Installationen kommer därefter att ske mot avrop från kund.  

ALSTRA drar av ev. Grön Teknik i samband med fakturering. I de fall där fakturan från ALSTRA reducerats med en preliminär skattereduktion, s. k Grön Teknik Rot, och detta avdrag ej god-känns av Skatteverket blir du som köpare betalningsskyldig för det avdragna beloppet 

Kunds skyldigheter 

a) Information. Kund ska förse ALSTRA eller våra partners med all relevant information som be-hövs för att installera anläggningen. Tilläggskostnader kan uppstå som en följd av felaktig in-formation från kunden, eventuell tilläggskostnad läggs på fakturan i sin helhet. Felaktig inform-ation kan vara t. ex otillräcklig eller vilseledande uppgifter om de tekniska förutsättningarna på kundens byggnad. Om kunden delger ALSTRA med felaktig information kan ALSTRA komma att justera priset på installationen av solcellsanläggningen före genomförandet.  

b) Leverans. Kund ska ge ALSTRAs logistikpartner fritt tillträde att leverera material på angiven adress utan hinder eller extra omkostnader. Kund ansvarar för att själv, eller via eget ombud, finnas på plats för att ta emot materielleveransen på avtalad tid. Vid konstaterad transport-skada ska mottagaren omgående meddela ALSTRA på 010-550 05 10 eller via mail på service@alstraenergi.se. Tilläggskostnader kan tillkomma som en följd av brister från kundens åtagande i samband med leverans. Tilläggskostnader läggs på fakturan i sin helhet.  

c) Kunds eget arbete. ALSTRAs garantier gäller ej då kund utfört någon del av installationen själv. ALSTRA erbjuder inget avdrag i pris för arbete som kund gör på eget initiativ. Kund ansva-rar för att montörer eller partners har tillgång till el under installationen.  

d) Tillstånd och godkännanden. ALSTRA bistår kund med att söka de ev. tillstånd och godkän-nande från myndigheter och nätverksägare som är nödvändiga för att installera anläggningen. Kund ansvarar för att förse ALSTRA och partners med nödvändiga tillstånd så att vi kan agera på uppdrag av kunden. 

e) Försäkringsbolag. Kund ansvarar själv för att meddela sitt försäkringsbolag om installationen av solcellsanläggning på kunds fastighet. 

f) Överskottsel. Kund äger rätt till den el som produceras i solcellsanläggningen och ansvarar själv för eventuell försäljning av överskottsel.   

g) Bidrag och Finansiering. ALSTRA är inte ansvarig för de bidrag och stöd som kan sökas, sök-process eller tilldelning av stöd eller bidrag som är knutna till kunds köp. ALSTRA bistår gärna i kunds process med att fylla i handlingar och svara på eventuella frågor.  

Förluster

a) Direkt förlust. ALSTRA är ansvarig för förlust som uppkommer hos kund som en direkt följd av förseningar i leverans och brister. Direkt förlust avses nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som kund drabbas av som en följd av försening och brist. ALSTRA ansvarar inte för di-rekt förlust om försening eller brist beror på förhållanden utanför ALSTRAs kontroll, och ALSTRA inte haft möjlighet att undvika eller hantera konsekvenserna av. ALSTRA ansvarar end-ast för direkt förlust som uppkommit som en följd av oaktsamhet från ALSTRAs sida. 

b) Indirekt förlust. ALSTRA ansvarar ej för indirekt förlust som uppkommer hos kund som en följd av förseningar i leverans och brist, om inte försening eller brist beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från ALSTRAs sida. Indirekt förlust avser bland annat förlust av vinst eller inkomst på grund av att anläggningen inte kan användas som förväntat. 

c) Klausul. Anläggningen skall inte ses som kundens främsta energikälla och ALSTRA ansvarar endast för anläggningens nominella effekt och inte för anläggningens faktiska elproduktion. Förluster i anläggningens elproduktion som orsakas direkt eller indirekt av löpande garanti-ärenden, elavbrott, väder, vind, eller skugga är således inte ALSTRAs ansvar. Då elnätet inte producerar ström, stängs växelriktaren av och solcellsanläggning går ner på automat. Arbete på anläggningen måste utföras av behörig personal. ALSTRA har inget ansvar för brister som orsa-kats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll utfört av obehörig personal.  

Uppsägning 

a) Flytt av installationsdatum. Kunden har möjlighet att ändra datum för installation fram till 30 dagar före överenskommet datum för installation. Om kund avbokar eller ändrar datum för installation med kortare varsel än 30 dagar före det överenskomna datumet för installationen, utgår en ändringskostnad om 4% av den totala kostnaden för installationen. 

b) Kunds uppsägning. Köpeavtalet är ett bindande avtal mellan kunden och ALSTRA och kan inte sägas upp från kundens sida.  Om kund inte uppfyller sin del av avtalet eller bryter mot av-talet, har ALSTRA rätt till ersättning motsvarande 25 % av avtalat pris enligt köpeavtal. Kunden ska ersätta ALSTRA för alla kostnader som är knutna till arbete som har utförts och arbete som inte kan återkallas.  

c) ALSTRAs sida. ALSTRA kan avboka installationen utan kostnad om installationen inte kan slutföras på grund av omständigheter som ligger utanför ALSTRAs kontroll, och som särskilt kan försvåra installationen eller som kan leda till märkbart höjda kostnader.  

Tvist Tvister mellan kund och ALSTRA ska i första hand göras upp i godo. Om det inte går att lösa i godo ska tvisten lösas av Allmän svensk domstol. 

Hämta pdf

Boka hembesök med snabbspåret

Snabbspåret är en ny tjänst från Alstra för dig som bestämt dig för solenergi och vill komma igång med din elproduktion när vårsolen är här. Du betalar 2 500 kronor för tjänsten, samma summa drar vi av på slutfakturan när solcellsanläggningen är installerad och klar inom 4 månader från signerat avtal.

Snabbaste vägen till att bli fri och oberoende på elmarknaden.

Boka kostnadsfritt hembesök

Vill du veta vad du skulle tjäna på solceller och vad solcellsanläggningen på just ditt tak skulle kosta? Alstra ger dig en korrekt och kostnadsfri offert. Men först vill vi se husets och takets förutsättningar.

Just nu är det extra stor efterfrågan på solenergi, våra säljare återkommer till er så snart de kan.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka snabbspåret
Boka kostnadsfritt hembesök