Privat
Företag
Privat
Företag

Allmänna villkor

Gällande villkor Alstra Nordic AB

Tillämpningsområde och parter
Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) är en bindande överenskommelse mellan ALSTRA Nordic AB, org.nr 559294–3640 (”ALSTRA” eller ”Vi”) och den enskilda kunden (”Kunden”) som med ALSTRA signerat ett köpeavtal gällande installation av en komplett solcellsanläggning inklusive solcellsmoduler, montagematerial, övriga tillbehör och installation (”Solcellsanläggning”) eller övriga produkter i ALSTRAs sortiment (”Köpeavtal”) eller annan skriftlig överenskommelse. De Allmänna villkoren gäller på alla köp från och uppdrag som lämnas till ALSTRA, samt andra skriftliga överenskommelser med ALSTRA, och utgör tillsammans med Köpeavtalet, eller annan skriftlig överenskommelse, avtalet (”Avtalet”) mellan ALSTRA och Kunden (tillsammans ”Parterna”).
Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse och å andra sidan dessa Allmänna villkor ska Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse ha företräde.

Arvode och utlägg
Offert. Beräknad produktion i ALSTRAs offerter ska ses som uppskattningar baserade på den information och det material som tillhandahålls av Kunden och som annars är känd för ALSTRA när offerten lämnas. Offerten beräknas på senaste 12 månadernas viktade elpris (köpt och såld el). Arvode. Pris och eventuella avgifter och utlägg framgår av offerten och/eller Köpeavtalet mellan ALSTRA och Kunden. Försäljningspris och gällande avgifter ingår alltid vid köp av en komplett installation av en Solcellsanläggning (material, arbete, elektriker, och funktionstest), om inte annat framgår av offert eller Köpeavtal. Ökade arbetsinsatser till följd av att Kunden brustit i sina åtaganden ingår inte i det beräknade arvodet.

Generella förutsättningar vid installation. Följande förutsättningar gäller vid installation av Solcellsanläggning

 • Växelriktarens placering utgår från maximalt fem (5) meter kabeldragning från el-centralen eller i enlighet med överenskommelse vid kundbesök.
 • Den elektriska kopplingen från växelriktaren sker i samma byggnad som Solcellsanläggningen eller i enlighet med överenskommelse vid kundbesök.
 • Kundens befintliga kabelrör används endast om de fungerar tillsammans med det material som används i projektet.
 • Huvudsäkringar och delkretsar ska ha tillräcklig storlek/dimension.
 • El centralen ska vara driftsäker och ha tillräcklig storlek/dimension. Detta är Kundens ansvar. Om den befintliga centralen behöver förbättras, uppgraderas eller en ny central behövs, debiteras Kunden samtliga tilläggskostnader separat. Sådana tilläggskostnader ingår inte i ALSTRAs offert.
 • ALSTRAs montörer eller anlitade företag (”Partners”) ska kunna komma åt taket och kabeldragning och ska ha plats för placering av växelriktare utan att behöva flytta Kundens egendom eller lösöre. Detta ansvarar Kunden för.
 • Nätverkskabel som når fram till växelriktarplacering eller Förstärkare/Repeater/Extender med nätverksuttag ska finnas uppkopplad inom 5m från tänkt växelriktarplacering innan ALSTRAs tekniker är på plats att koppla in växelriktaren. Detta ansvarar Kunden för. Om inte detta är gjort kommer ALSTRA att lämna en 5m nätverkskabel för Kunden att ansluta till sitt nätverk. Det ingår maximalt (1) timmes arbetstid för nätverksuppkopplingen.
 • Taket ska vara i tillräckligt bra skick, bl.a. vad gäller vattentäthet och korrekt dimension, och det ska inte finnas brister i takets konstruktion. Detta ansvarar Kunden för.
 • Extra- eller reservtakpannor ska finnas tillgängliga för ALSTRAs montörer eller Partners vid montage om några takpannor går sönder. Dessa takpannor bekostas av Kunden.
 • ALSTRAs elektriker, montörer och anlitade Partners ska ha tillgång till vatten, el (för att driva och ladda verktyg) och en toalett under installationen. Detta ska ombesörjas av Kunden.
 • Användning av byggställning eller fallskydd kan medföra att ALSTRAs montörer eller Partners under montaget måste fästa fallskyddet i vägg eller tak. ALSTRA demonterar förankringen när montaget är klart men ombesörjer inte målning eller liknande återställning av fasad eller tak.
 • Vid speciella takbeläggningar, t.ex. eternitplattor, offereras detta separat och särskilda villkor följer enligt offert.
 • Tegel- eller betongpannor som är fastspikade mer än gängse praxis kan öka installationstiden och eventuell tilläggstid debiteras löpande per timme.
 • Vid installationer som kräver extra arbete (så som takförstärkningar) debiteras tilläggstiden per timme, och eventuellt tillkommer därtill kostnader för tilläggsmaterial.
 • Eventuell nedgrävning av kabel ingår inte om annat inte är specificerat i offerten.
 • Jordspett för jordning tillkommer om så behövs om inte annat är specificerat i offerten.
 • Kunden kommer att informeras om preliminär tid för leverans efter signerat Avtal. Tiden bekräftas innan leveransdatum. Om det vid installationsdatumet inte är möjligt att utföra installation med anledning av försvårande väderförhållanden, har ALSTRA rätt att ändra på installationsdatumet.
 • Det är Kunds ansvar att taket är fritt från snö.

Om Kunden, eller tredje man som Kunden anvisat, dröjer med att tillhandahålla information eller material eller med att vidta åtgärder för att skapa ovan förutsättningar, i den mån sådant ansvar ligger på Kunden, kan detta orsaka förseningar och ökade kostnader. ALSTRA ansvarar inte för sådana förseningar och ökade kostnader. Om ALSTRA före eller i samband med installationen bedömer att installation inte kan fullföljas till följd av omständigheter som Kunden ansvarar för, har ALSTRA rätt att neka installation utan att Kunden får rätt till ersättning.
Kunden ansvarar i sådana fall för eventuella kostnader som uppstått.

Anpassningar. Justeringar eller anpassningar av anläggningens storlek och effekt (t. ex antal solcellspaneler) eller anpassningar till taket kan under installationen behöva göras. ALSTRAs mål är att identifiera detta innan installation av er Solcellsanläggningen påbörjas, men mindre anpassningar kan ibland behöva göras vid arbetet med installationen. Vid justeringar av layout ges ett avdrag av 2 575 kr före avdragen grön teknik per panel som eventuellt inte kan monteras. Solcellernas placering på taket som framgår i vår offert är endast en exempelbild och skall inte ses som en bindande placering, utan verklig placering kan skilja. Skador eller brister på Kundens tak som upptäcks vid start av installation och som ALSTRA inte rimligen kunnat upptäcka vid hembesök och som Kunden inte informerat om innan installation, kan medföra att installation inte kan slutföras utan föregående åtgärd. I sådana fall har ALSTRA rätt att fakturera hela ordern trots att installation inte kunnat slutföras. Slutinstallation sker efter Kundens åtgärd av skada eller brist.

Nätanslutning och byte av elmätare. Kostnader som är relaterade till krav från elnätsägare och byte av elmätare ingår inte i ALSTRAs pris och påverkar inte ALSTRAs betalningsvillkor. Eventuell uppsäkring eller nedsäkring ska förmedlas i samband med offertframtagning och eventuella kostnader och avgifter ombesörjs av Kunden. Om nätägaren kräver förändring av utformning, placering eller materialunderlag i samband med mätarbyte ingår detta inte i ALSTRAs pris. ALSTRA är behjälpliga med att skicka in föranmälan till nätägaren, men ansvarar inte för nätägarens godkännande.

Systemförhållande. Växelriktaren dimensioneras i de flesta fall för en något lägre toppeffekt än normalt för solcellspanelerna. Detta görs för att optimera solcellsanläggningens lönsamhet. Detta kan resultera i en utjämning av höga toppar av energiutvinningen under särskilt soliga dagar, vilket är helt normalt och avsiktligt.

Produkter. ALSTRA förbehåller sig rätten att ändra offererade produkter till likvärdiga produkter om leveranssvårigheter förekommer.

Särskilda villkor
Särskilda villkor gäller under särskilda förhållanden, nämnda nedan. Vid en eventuell konflikt har de särskilda villkoren i detta avsnitt prioritet över övriga villkor i dessa Allmänna villkor.

Plåttak. Vid montering på plåttak finns risk för bucklor i plåten vilka ALSTRA inte ansvarar för. ALSTRA är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår på grund av sådana bucklor eller förlust av eventuell produktgaranti.

Eternittak. Om takbeläggningen innehåller asbest, t.ex. i form av eternitplattor, tillkommer tilläggskostnader som uppstår på grund av arbete i asbestmiljö. Sådana tilläggskostnader debiteras Kunden separat. Kunden ska alltid upplysa ALSTRA om de känner till att takbeläggningen innehåller asbest. ALSTRA förbehåller sig rätten att neka projekt före ett uppdrag påbörjas om sådana uppgifter framkommer, och att säga upp Avtalet om det under Avtalstiden framkommer att aktuellt tak innehåller asbest. Kunden är då skyldig att betala för kostnader som uppkommit före Avtalets uppsägning.

Kreditvärdighet
ALSTRA har rätt att genomföra en kreditprövning av köparen och förbehåller sig rätten att neka köp. ALSTRA kan eventuellt kräva att Kunden betalar hela eller delar av angivet pris i förväg eller lämnar en godtagbar försäkran om att full betalning kommer att ske senast vid förfallodatumet.

Betalning
Fakturan skickas i samband med montage med förfallodag efter att funktionstest är genomförd och godkänd av ALSTRAs behöriga elektriker. Fakturan skall betalas inom den tidsfrist som framgår av fakturan. Vid försenad betalning ska Kunden utöver fakturabeloppet betala ränta på fakturabeloppet enligt räntelagen (1975:635). Om Kunden hindrar ALSTRA från att installera Solcellsanläggningen inom nio (9) månader från det att Kunden undertecknat Köpeavtalet, förbehåller sig ALSTRA rätten att
fakturera Kunden hela beloppet. Installationen kommer därefter att ske mot avrop från Kunden om Kunden ber om installation inom tjugofyra (24) månader från det att Kunden undertecknat Köpeavtalet. Ber Kunden inte om installation inom angiven tidsfrist går Kundens rätt att begära installation förlorad, trots betald faktura. Eventuell besiktning som Kund avser att genomföra skall göras av extern godkänd besiktningsman. Eventuella besiktningsanmärkningar hanteras av ALSTRA som garantiärende och medför inte att fakturan inte ska betalas inom fakturans tidsfrist.

Skattereduktion för installation av grön teknik, och ROT-avdrag
ALSTRA drar av eventuell grön teknik och ROT-avdrag i samband med fakturering. Kunden ansvarar för att denne har rätt till skattereduktion för grön teknik eller ROT-avdrag. I de fall där fakturan från ALSTRA reducerats med en preliminär skattereduktion, dvs. grön teknik eller ROT-avdrag, och detta avdrag inte godkänns av Skatteverket blir Kunden betalningsskyldig för det avdragna beloppet.

Ångerrätt
Skulle Kunden mot all förmodan ångra sitt köp finns det en rätt att ångra sig och få pengarna tillbaka (med undantag för de kostnader som anges i detta avsnitt). Om varan eller tjänsten är felaktig ska du istället reklamera varan eller tjänsten, se avsnitt ”Reklamation” nedan. Om avtal har ingåtts på distans har Kunden fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med konsumentlagstiftning. Ångerfristen börjar löpa den dag (i) Kunden eller någon i Kundens ställe mottar varan, eller (ii) då Avtalet om tjänst ingås. Om Kunden beställt flera varor eller varan består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när Kunden mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. För att utnyttja ångerrätten ska Kunden kontakta ALSTRAs  support@alstraenergi.se inom ovan ångerfrist och meddela att ångerrätten utövas. Kunden får i samband därmed information om hur varan ska returneras. Kunden kan också använda Konsumentverkets ångerblankett [Ångerblankett (konsumentverket.se)] för utövande av ångerrätt. Retur ska ske inom fjorton (14) dagar efter att Kunden utövat sin ångerrätt.

Vid utövande av ångerrätten står Kunden för returfrakten. Är varan monterad, ansvarar Kunden för att korrekt nedmontering sker och för kostnader som uppstår i samband därmed. Notera att nedmontering ska ske av auktoriserat behörigt företag. ALSTRA kan utföra nedmontering mot ersättning. Varan ska returneras komplett och i gott skick inklusive all medföljande dokumentation. Kunden kan bli ersättningsansvarig för värdeminskning av varan till följd av att Kunden låtit hantera varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion. Varan måste skyddas med ytteremballage för att den inte ska skadas under transporten. Om Kunden utövar sin ångerrätt kan Kunden också komma att bli ersättningsskyldig för en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövade ångerrätten, i de fall då Kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen. Kunden får sina pengar tillbaka senast fjorton (14) dagar efter att Vi har mottagit varan i retur. Notera att ångerrätten inte gäller vid avtal som avser (i) en tjänst som har fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts, eller i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter, (ii) en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, (iii) en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra, eller (iv) en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har begärt ett besök från näringsidkaren i syfte att denne ska utföra reparationsåtgärder och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras.

Kundens skyldigheter
Kunden ska på begäran av ALSTRA tillhandahålla komplett och korrekt information och material och den assistans som rimligen kan begäras för ALSTRAs utförande av Avtalet, bl.a. enligt nedan.

Information. Kunden ska förse ALSTRA eller våra Partners med all relevant information som behövs för att installera Solcellsanläggningen. Tilläggskostnader kan uppstå som en följd av felaktig information från Kunden. Felaktig information kan t.ex. vara otillräckliga eller vilseledande uppgifter om de tekniska förutsättningarna på Kundens byggnad. Eventuell tilläggskostnad läggs på fakturan i sin helhet. ALSTRA ansvarar inte för slutsatser, rekommendationer eller installationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Kunden eller tredje man som Kunden anvisat. Om Kunden delger ALSTRA felaktig information kan ALSTRA komma att justera priset på installationen av Solcellsanläggningen före genomförandet.

Leverans. Kunden kommer att informeras om preliminär tid för leverans efter signerat Avtal. Tiden bekräftas innan leveransdatum. Kunden ska på avtalat leveransdatum ge ALSTRA eller ALSTRAs Partner fritt tillträde att leverera material på angiven adress utan hinder eller extra omkostnader. ALSTRA ansvarar för levererade produkter, men KUND bör bistå med att levererade produkter förvaras inom låst utrymme för att försäkringar skall gälla. Växelriktare skall efter leverans omgående förvaras inom låst utrymme. Vid konstaterad transportskada ska mottagaren omgående meddela ALSTRA på 010-550 05 10 eller via mail på service@alstraenergi.se.
Tilläggskostnader kan tillkomma som en följd av brister från Kundens åtagande i samband med leverans. Tilläggskostnader läggs på fakturan i sin helhet. Om leverans inte kan ske för att Kunden inte närvarar på avtalad tid och plats ansvarar Kunden för eventuella förseningar och kostnader som uppstår för ALSTRA.

Tillgänglig el och andra åtgärder. Kunden ansvarar för att ALSTRAs montörer eller Partners har tillgång till el under Solcellsinstallationen. Kunden ansvarar också för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på annan egendom samt personskador som kan uppkomma till följd av det arbete som ska utföras enligt Avtalet. Om Kunden eller tredje man som Kunden anvisat dröjer med att tillhandahålla information eller material eller med att vidta åtgärder som rimligen krävs för utförandet av Avtalet, kan detta orsaka förseningar och ökade kostnader. ALSTRA ansvarar inte för sådana förseningar och ökade kostnader.
Om Kund orsakar installationsstopp vid planerad/pågående installation (takbyte, reparation, läckage etc.) har ALSTRA rätt till ersättning för kostnader som ALSTRA drabbas av på grund av installationsstoppet.

Kundens eget arbete. ALSTRA ansvarar inte för något arbete eller del av installation som utförts av Kunden själv eller av tredje man som Kunden själv anlitat. ALSTRA erbjuder inget avdrag i pris för arbete som Kunden utför på eget initiativ.

Tillstånd och godkännanden. Kunden ansvarar för att förse ALSTRA och Partners med nödvändiga tillstånd för att ALSTRA ska kunna utföra Avtalet. ALSTRA kan bistå Kund med att söka sådana tillstånd och godkännanden från myndigheter och nätägare som är nödvändiga för att installera Solcellsanläggningen, ansvaret att söka ligger alltid på Kunden.

Försäkringsbolag. Kunden ansvarar själv för att meddela sitt försäkringsbolag om Solcellsinstallationen på Kundens fastighet.

Överskottsel. Kunden äger rätt till den el som produceras i Solcellsanläggningen och ansvarar själv för eventuell försäljning av överskottsel.

Bidrag och Finansiering. ALSTRA är inte ansvarig för de bidrag och stöd som kan sökas, sökprocess eller tilldelning av stöd eller bidrag som är knutna till Kundens köp. ALSTRA bistår gärna i Kundens  process med att fylla i handlingar och svara på eventuella frågor.

Äganderätt
Äganderätten övergår till Kunden när Kunden genomfört de åtgärder och krav som följer av Avtalet.

Underkonsulter
ALSTRA har rätt att anlita underkonsulter. ALSTRA ansvarar för underkonsultens eventuella arbete och har rätt till ersättning för arbete som utförts av sådana underkonsulter.

Giltighetstid och uppsägning
Giltighetstid. Avtalet börjar gälla från den dag då båda Parter undertecknat Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse. Om inget annat avtalats gäller Avtalet fram till dess att ett projekt enligt Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse har avslutats eller annars upphört med stöd av någon punkt i dessa Allmänna villkor eller tvingande gällande rätt. Klausuler som till sin natur bör gälla även efter Avtalets upphörande ska alltjämt gälla efter Avtalets upphörande.

Installationsdatum. Kunden kommer att informeras om  preliminär tid för installation efter signerat Avtal. Tiden bekräftas innan installationsdatum. Kunden har möjlighet att ändra datum för installationen fram till trettio (30) dagar före sådant installationsdatum. Om Kunden avbokar eller ändrar datum för installation med kortare varsel än trettio (30) dagar före det överenskomna installationsdatumet utgår en ändringskostnad om fyra (4) procent av den totala kostnaden för installationen.

Uppsägning – obestånd. ALSTRA får säga upp Avtalet och avbryta beställning med omedelbar verkan utan påföljd om det visar sig att Kunden inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att misstänka att Kunden inte kommer att kunna betala.

Uppsägning – arvode. Vid uppsägning av Avtalet och beställning ska Kunden betala rimliga upparbetade kostnader som uppstått i samband med utförande av Avtalet fram till upphörandetidpunkten.

Avtalsbrott
Om Kunden inte uppfyller sin del av Avtalet har ALSTRA rätt till ersättning motsvarande tjugofem (25) procent av avtalat pris enligt Köpeavtal eller annan skriftlig överenskommelse. Kunden ska även ersätta ALSTRA för alla kostnader som är knutna till det arbete som har utförts och arbete som inte kan återkallas.

Ansvar
Direkt förlust. ALSTRA är ansvarig för förlust som uppkommer hos Kunden som en direkt följd av ALSTRAs oaktsamhet. Med direkt förlust avses direkta nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som Kunden drabbas av som en följd av ALSTRAs oaktsamhet. För tydlighetens skull, ska anläggningen inte ses som Kundens främsta energikälla och ALSTRA ansvarar endast för anläggningens nominella effekt och inte för anläggningens faktiska elproduktion. Förluster i anläggningens elproduktion som orsakas direkt eller indirekt av löpande garanti-ärenden, elavbrott, väder, vind eller skugga är således inte ALSTRAs ansvar. Vid elavbrott, stängs växelriktaren av och Solcellsanläggningen kopplar sig ifrån elnätet automatiskt. Arbete på anläggningen måste utföras av behörig personal. ALSTRA har inget ansvar för brister som orsakats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll utfört av obehörig personal.

Indirekt förlust. Om inte annat framgår av tvingande gällande bestämmelser, är ALSTRA inte i något fall ansvarig för indirekt förlust som uppkommer hos Kunden. Indirekt förlust avser bland annat förlust av vinst eller inkomst på grund av att anläggningen inte kan användas  som förväntat.

Skador på Kundens egendom. ALSTRA tar i största möjliga mån hänsyn till Kundens egendom under installationen av anläggningen. Monteringshål uppstår i takstol på grund av spik och skruv samt förändringar av takets bärande egenskaper kan uppstå. Detta är inte sådana skador på Kundens egendom som ALSTRA åtar sig att ersätta.

Dröjsmål
Dröjsmål på ALSTRAs sida föreligger om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på Kundens eller något förhållande på dennes sida. Dröjsmål på Kundens sida föreligger om betalning inte gjorts till fullo. Vid dröjsmål på ALSTRAs sida får Kunden hålla inne betalningen. Köparen har rätt att kräva fullgörelse, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Kunden förlorar sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att denne fick kännedom om dröjsmålet. Vid dröjsmål på Kundens sida får ALSTRA häva köpet, även om varan är i Kundens besittning.

Reklamation
Kunden ska skriftligen till ALSTRA reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Avtalet som Kunden upptäcker eller bort upptäcka. För att Kunden inte ska förlora rätten att reklamera måste reklamationen ske inom skälig tid efter att Kunden borde ha märkt ett fel. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Kunden har rätt att kräva avhjälpande eller omleverans av ALSTRA om felaktighet föreligger.

ALSTRA har under vissa förutsättningar rätt att vidta  åtgärder för avhjälpande eller omleverans även om Kunden kräver andra påföljder än avhjälpande eller omleverans. Om felet inte är ringa får Kunden under vissa omständigheter häva Avtalet. Om annat inte framgår av tvingande gällande bestämmelser kan ersättning inte begäras av Kunden om krav om ersättning inte framställs senast inom tolv (12) månader efter reklamation. Kunden ska vända sig till ALSTRA på telefon 010-550 05 10 eller via mail på service@alstraenergi.se för att framställa klagomål och få information om hur en vara ska returneras.

Övrigt
Avtalsöverlåtelse. ALSTRA har rätt att överlåta Kundens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller tredje part. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg till Avtalet gäller endast om de bekräftats skriftligen av båda Parter.

Personuppgifter. Personuppgifter hanteras av ALSTRA enligt de lagar och bestämmelser som gäller inom området, i enlighet med de åtgärder som krävs enligt gällande lag. Läs mer på www.alstraenergi.se/integritetspolicy

Force Majeure. ALSTRA är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorism, IT-attacker, strejk, blockad, lockout, pandemi, brand eller annan omständighet som ligger utanför ALSTRAs kontroll.

För tydlighetens skull, kan ALSTRA avboka installation av  Solcellsanläggning utan kostnad om installationen inte kan slutföras på grund av omständigheter som ligger utanför ALSTRAs kontroll. Omständigheter som särskilt försvårar installationen eller som kan leda till märkbart ökade kostnader kan innebära att en installation inte kan slutföras.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Avtalet. Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av Avtalet ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän
domstol.

Hämta pdf
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound